Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy, iż Pan Prezydent RP podpisał w dniu 3 listopada ustawę z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 Link otwiera się w nowej karcie. Przywołana ustawa „przywraca” wyłączenie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis brzmi podobnie jak wygasły we wrześniu art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) Istotną zmianą w tym zakresie jest tylko kwestia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu takiego zamówienia. Poprzednio należało je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualnie Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia powyżej opisanego zamówienia, będzie zobowiązany zamieścić to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje:

1) nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego;

2) data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4) cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia ogłoszenia;

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

6) nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Uwzględniając powyższe wymagania informujemy jednocześnie, iż Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość publikacji takiej informacji. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

Informacja z 9 listopada 2020 r.

683_u


Żródło: https://www.uzp.gov.pl/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszamy do lektury publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne” dostępnej na stronie internetowej UZP. Zawiera ona usystematyzowany zbiór wybranego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych w zakresie zamówień publicznych w okresie październik 2019 – luty 2020. Spośród bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej we wskazanym okresie, wybrano orzeczenia o dużym znaczeniu dla praktyki i reprezentatywne z punktu widzenia specyfiki poszczególnych instytucji zamówień publicznych.

ORZECZNICTWO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Żródło: https://www.uzp.gov.pl/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekty aktów prawnych, względem których prowadzony jest obecnie proces konsultacji publicznych:
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
Numer z wykazu: UC44
Konsultacje publiczne:
Projekt ustawy
Uzasadnienie
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer z wykazu: 67
Projekt
Uzasadnienie
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Numer z wykazu: 66
Projekt rozporządzenia
Uzasadnienie

Źródło: legislacja.gov.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086Link otwiera się w nowej karcie.

Istotna część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych. W szczególności "Tarcza" zawiera rozwiązania związane z:

  1. obowiązkiem dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne – w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy;
  2. zakazem potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  3. brakiem obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”;
  4. obowiązkiem zamawiającego do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek - w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  5. zmniejszeniem granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy a jedynie wyjątkowo utrzymanie dotychczasowego poziomu 10%;
  6. możliwością częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz;
  7. wszczęciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej (bez potrzeby zamieszczania w siedzibie zamawiającego);
  8. niestosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż "progi unijne", o których mowa w art. 3 ust. 1  tej ustawy.

Źródło: uzp.gov.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Darmowy miniPortal nie zapewnia możliwości szyfrowania ofert w systemach innych niż Windows, co narusza zasadę neutralności technologicznej – uznała NIK

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zarówno to, jak wygląda informatyzacja zamówień publicznych pod kątem udostępnienia narzędzi do prowadzenia e-przetargów, jak i prowadzenia konkretnych postępowań. Największe zastrzeżenia dotyczą tego, że miniPortal, czyli darmowe narzędzie przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji, nie zapewnia neutralności technologicznej. To zaś może prowadzić do dyskryminacji części przedsiębiorców startujących w publicznych przetargach, a zamawiających narazić na zarzut nierównego traktowania wykonawców.
Jak wynika z danych samego UZP, ale i badania NIK, prawie połowa zamówień elektronicznych jest udzielana z zastosowaniem miniPortalu. To narzędzie z założenia tymczasowe, oddane do użytku tylko na czas przejściowy, do czasu powstania docelowej platformy e-Zamówień. Ta jednak jak dotąd nie powstała. Pierwszą umowę na jej stworzenie rozwiązano, bo wykonawca nierzetelnie ją realizował. Dlatego też już drugi rok zamawiający chcący korzystać z darmowego narzędzia są zdani właśnie na miniPortal.

Tylko jeden system
Raport NIK pokazuje, że nie jest to rozwiązanie idealne.
„Kontrola w UZP wykazała, że w miniPortalu do obsługi procesu szyfrowania i odszyfrowywania ofert zastosowano aplikację dostosowaną do użytku jedynie na komputerach pracujących w systemie Microsoft Windows. Było to dyskryminujące wobec innych funkcjonujących na rynku systemów operacyjnych i naruszało zasadę neutralności technologicznej, zdefiniowaną w art. 3 pkt 19 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)” ‒ napisano w informacji o wynikach kontroli.
Zastrzeżenia dotyczą szyfrowania i odszyfrowywania ofert. Obywają się one za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która działa jedynie w systemie Windows. Wykonawcy używający innych systemów operacyjnych (np. macOS czy Linux) nie mogą z niej korzystać, a tym samym złożyć oferty za pośrednictwem miniPortalu.
UZP w trakcie kontroli wyjaśniał, że jego narzędzie jest tymczasowe, a ponieważ Windowsem posługuje się większość użytkowników komputerów na świecie, to program jest ogólnie dostępny. NIK uważa jednak, że obowiązek zapewnienia niedyskryminującego dostępu do postępowania ma charakter bezwarunkowy.
‒ Wynikające z regulaminu ograniczenia od początku budziły wątpliwości w kontekście postanowień art. 10b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ze względu na brak zapewnienia neutralności technologicznej, co mogło przekładać się na ograniczenie wykonawcom dostępu do prowadzonych na miniPortalu postępowań. Należy wyrazić nadzieję, że skutkiem wystąpienia pokontrolnego NIK będzie możliwie szybkie wprowadzenie modyfikacji do systemu w celu poprawy stwierdzonych uchybień – zauważa Adam Wiktorowski, prawnik i ekspert ds. zamówień publicznych.
Jak dowiedzieliśmy się w UZP, miniPortal nie będzie już jednak modyfikowany. Związane jest to z trwającymi już pracami nad platformą e-Zamówienia. Ta będzie aplikacją webową, działającą w pełni poprzez przeglądarki internetowe, a więc będzie z niej można korzystać na komputerach działających pod różnymi systemami operacyjnymi.
Nowa platforma miała zacząć działać najpóźniej z początkiem 2021 r., bo wtedy polskie przetargi przejdą w pełni do internetu (również te poniżej progów unijnych). Czy termin ten pozostaje realny?
‒ W tym momencie, także z uwagi na ograniczenia w związku z epidemią w ciągu ostatnich trzech miesięcy, trudno jest antycypować, czy konieczna będzie zmiana pierwotnie określonego harmonogramu – mówi Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP. Zgodnie z harmonogramem projektu 1 stycznia 2021 r. ma zostać uruchomiony moduł postępowań, moduł ogłoszeń, plan postępowań, komponent komunikacji i zarządca logów. W I kwartale 2021 r. zostanie udostępniony moduł ofert i wniosków. W razie opóźnień przejściowym rozwiązaniem pozostanie miniPortal.


Nie bez problemów
NIK zbadała również, jak prowadzone są e-przetargi przez samych zamawiających. Badanie kwestionariuszowe pokazało, że narzędzia informatyczne nie zawsze działają tak, jak oczekiwaliby tego zamawiający. Aż 69 proc. użytkowników miniPortalu sygnalizowało problemy z odszyfrowywaniem ofert, a 27 proc. wskazało na czasowy brak dostępu do ePUAP-u. Pojedynczy zamawiający skarżyli się również na czas reakcji administratorów. Szpital ze Szczecina przez miesiąc czekał na odpowiedź, dlaczego nie może otworzyć dwóch złożonych ofert, Urząd Miejski w Pyrzycach przez 16 dni nie mógł uzyskać odpowiedzi w sprawie niewłaściwego funkcjonowania ePUAP-u. W przypadku komercyjnych platform zakupowych pojawiały się przerwy w dostępie do nich czy opóźnienia w planowanym czasie otwarcia ofert.
NIK nie dopatrzył się poważniejszych błędów w prowadzeniu postępowań przez samych zamawiających. Pojedyncze uchybienia dotyczyły przeprowadzenia otwarcia ofert po ustalonym terminie, niepełnej weryfikacji złożonych elektronicznie dokumentów, czy problemów ze sprawdzeniem prawidłowości kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Zdaniem NIK ten ostatni przypadek może wskazywać, że oprogramowanie różnych producentów w odmienny sposób weryfikuje poprawność podpisów, co z kolei może mieć wpływ na rozstrzygnięcie i wynik przetargu. 

Wystąpienie pokontrolne P-19-003-KAP-02-01 

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Ochrona prywatności

Pracownia Zamówień Publicznych (zwane dalej "PZP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez PZP (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek PZP.

Administrowanie Serwisami

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisów, PZP podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne: _______________

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są:
informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Pracownia Zamówień Publicznych

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V. PZP przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami PZP. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, PZP może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
IV. PZP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

I. PZP dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, PZP zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

©2020 Your Company.

Search