Dotyczy zmian obowiązujących od dn. 18.04.2018r, ponieważ mam dylemat czy od 18-go stosujemy dokumenty wyszczególnione w art. 25a ustawy pzp tylko w zakresie postępowań powyżej progu unijnego czy również w zakresie postępowań „krajowych”.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pytanie. 
Stosowanie elektronizacji zamówień od 18 kwietnia 2018 roku od 30 000 euro.
Uprzejmie proszę o opinię dot. zmian obowiązujących od dn. 18.04.2018r, ponieważ mam dylemat czy od 18-go stosujemy dokumenty wyszczególnione w art. 25a ustawy pzp tylko w zakresie postępowań powyżej progu unijnego czy również w zakresie postępowań „krajowych”.

Proszę o Pańską opinie dot. w/w kwestii.

Odpowiedź.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 roku zmiany dotyczą postępowań od 30 000 euro a nie kwot progowych unijnych. Jedynie jest możliwość „obejścia” przepisów i wymagań wynikających ze zmian w postępowaniu o wartości zamówienia do kwot progowych unijnych. Pozostałe szczegóły w dołączonym pliku poniżej.

Ale od początku. 
Udzielona odpowiedź i wskazane regulacje będą dotyczyć postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, realizowane w procedurach klasycznych, gdzie obowiązuje kwota progowa wartości zamówienia 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

1. Aktualny stan prawny.  
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności przeanalizować stan prawny obowiązujący w postępowaniach wszczynanych przed 18 kwietnia 2018 roku. Zamawiający w treści siwz, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp ma i miał obowiązek wskazać/podać zasady komunikacji z wykonawcami. Spełnia te wymagania opierając się na regulacjach obowiązujących do października 2018 roku na podstawie ustawy „zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13)”; art. 18 pkt 1;

(…)
Art.  18. 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:
1)komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającegoza pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);
2)jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;(…)

link do tekstu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579

Regulacje te pozwalają na wybór zasad komunikacji z wykonawcami i zamawiający sam o tym decyduje w treści siwz, na podstawie art. 36 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. Do października 2018 roku zasady te nie ulegają modyfikacji za wyjątkiem zmian, które wprowadza omawiana data 18 kwietnia 2018 roku.

2. Ustawa Pzp od 18.04.2018 r.
W postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 roku zaszły zmiany w przepisach ustawy Pzp. Zmiany wprowadzone przepisami ustawy pzp, wynikające z treści wcześniej cytowanej ustawy (zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13) zostały zapisane w art. 15:

Art.  15. 

1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1)centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2)innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.

2.  Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zmiany wynikające z w/w regulacji nie wprowadzają konieczności modyfikacji sposobu postępowania, konieczności wprowadzania żadnych zmian w treści ogłoszenia o zamówienia czy też zapisów siwz w procedurach o wartości poniżej kwot progowych unijnych (art. 11 ust 8 ustawy Pzp). Jednolity dokument zamówienia został między innymi wskazany w art. 25a ust 2 (wartość zamówienia pow. kwot progowych unijnych) i w trybie przetargu nieograniczonego jest zawsze wymagany od wykonawców składających ofertę w postępowaniu.

3. Treść rozporządzenia (art. 10g) obowiązująca od 18.04.2018 r.
Na podstawie art. 10g ustawy Pzp obowiązuje od lipca 2017 roku treść rozporządzenia: Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320 z dnia 2017.07.04).

link do tekstu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001320

Jednakże obowiązek ich stosowania w postępowaniach wszczynanych przed 18 kwietnia 2018 roku obejmował jedynie centralnego zamawiającego. Jeżeli zaś inny zamawiający niż ten wskazany wyżej miałby wszczynać postępowanie od 18 kwietnia 2018 roku, ma zastosować treść rozporządzenia w postępowaniach objętych przepisami ustawy Pzp jedynie w zakresie objętym oświadczeniami z art. 25a. 

§7. (…)
2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zgodnie zaś z art. 25a ust 1 – obowiązkowe wstępne oświadczenia wykonawcy składają w postępowaniach wszczynanych od wartości zamówienia pow. 30 000 euro, a na podstawie art. 25a ust 2 – wstępne oświadczenia zostają złożone na jednolitym dokumencie zamówienia zwanym potocznie JEDZ. 

W praktyce więc treść rozporządzenia i wprowadzone tam wymagania (szyfrowanie, zabezpieczenie, …) mają zastosowanie w postępowaniach o wartości zamówienia od 30 000 euro, a nie kwot progowych unijnych.

4. Postępowania o wartości pow. 30 000 euro – do kwot progowych unijnych.

W postępowaniach wszczynanych od dnia 18.04.2018 r o wartości zamówienia pow. 30 000 euro należy w pierwszej kolejności dokonać ważnego rozstrzygnięcia w treści siwz czy nawet ogłoszenia o zamówieniu. 

W jaki sposób zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami i jakie zasady przyjmie? 

Wymaganie to wynika z art. 36 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

Wersja nr 1. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji siwz.
Zamawiający na podstawie w/w regulacji wprowadził w siwz pełną wersję, którą przygotował mu ustawodawca, czyli:

„Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
- osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
- faksu lub 
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);..”

Komunikacja to także złożenie oświadczenia z art. 25a.

W takim przypadku zgodnie z treścią rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g zamawiający ma obowiązek przestrzegać tam zapisanych wymagań i obowiązków. Między innymi musi wprowadzić zabezpieczenia, szyfrowanie oświadczeń składanych przez wykonawców poprzez środek komunikacji elektronicznej. 

To sam wykonawca będzie decydował w jaki sposób złoży oświadczenie z art. 25a ust 1 i jeżeli chce złożyć środkiem komunikacji elektronicznej, zamawiający ma obowiązek podać szczegóły i wymagania z tym związane w treści siwz czy nawet ogłoszenia o zamówieniu. 

Wersja nr 2. Uproszczenie, wymagana zmiana siwz.

Druga wersja to tzw. „obejście przepisów” sygnalizowane w treści odpowiedzi na pytanie. Możliwość, którą proponuję zastosować, to wykorzystanie prawa do decydowania przez zamawiającego, wg jakich zasad będzie składane przez wykonawców oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp. Wprowadzenie do pozycji podanej powyżej (Wersja nr 1) dodatkowego ograniczenia.

„…W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
- osobiście, za pośrednictwem posłańca…

Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej…”

Wprowadzając do treści siwz wyłączenie możliwości zastosowania środków komunikacji elektronicznej w zakresie oświadczeń wynikających z art. 25a, zamawiający automatycznie nie ma obowiązku stosować treści rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g ustawy pzp i wymagań tam wprowadzonych.

W takim postępowaniu (wartość zamówienia poniżej kwot progowych unijnych) nie mają także zastosowanie przepisy ustawy Pzp w zakresie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w art. 10a ust. 5!

Opracował w dniu 4.05.2018 r:
Piotr Sperczyński.

Pracownia Zamówień Publicznych
Piotr Sperczyński


tel.: +48 602 69 33 15
e-mail: pzp@pzp.pl

Search