Doradzamy

Przykłady zakończonych realizacji

Zamawiający. Zleceniodawca – zamawiający:

Na podstawie przesłanej wstępnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dokonać analizy przygotowanych rozwiązań oraz wskazać, w których zapisach pojawiły się nieprawidłowości. Po ich zaznaczeniu należy wskazać przepis, który został naruszony oraz wprowadzić ogólny opis, który praktycznie potwierdzi powstałą nieprawidłowość. Następnie należy opracować przykład/przykłady rozwiązań, które byłyby zgodne z w/w przepisem.

Cel: sprawdzenie treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu przed wszczęciem postępowania. Ok. 70 % nieprawidłowości z tzw. zamówieniach publicznych to błędy lub niedopracowania siwz i treść ogłoszenia.

Wersja szersza tego zlecenia, na którą ostatecznie zdecydował się zleceniodawca: Dodatkowo: konsultacje i pomoc od ogłoszenia przetargu, w trakcie trwania procedury, także badania i oceny ofert do wyboru oferty i podpisania umowy / lub unieważnienia całego postępowania.

Cel: zabezpieczenie się przed „ciekawymi przypadkami” i kazusami, która mogą się pojawić w trakcie procedury do podpisania umowy.

Wykonawca. Zleceniodawca – firma Z (wybrany w przetargu wykonawca):
Wykonawca Z został w procedurze przetargowej wybrany. Wykonawca z „tańszą ofertą” został wykluczony z postępowania/jego oferta została odrzucona i tą decyzję kwestionuje wnosząc odwołanie do
Prezesa KIO oraz uprzejmie informując o tym Prezesa UZP. Zamawiający rozważa możliwość uwzględnienia odwołania. Wybrany wykonawca (firma Z) po konsultacjach telefonicznych z Pracownią postanawia przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Przygotowane przystąpienie oraz dodatkowy materiał mają pomóc zamawiającemu dokonać rozstrzygnięcia sporu, w praktyce ułatwić obronę swojej decyzji w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Cel: utrzymać w mocy dokonane przez zamawiającego rozstrzygnięcie.

Kontrolujący. Zleceniodawca – beneficjent „środków unijnych” po kontroli.
Po zakończeniu kontroli prowadzonej przez ..…, w protokole pokontrolnym znajduje się informacja o nałożeniu korekty finansowej (metoda wskaźnikowa – 5%) w związku z wadliwymi zapisami w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu). Jednocześnie „szykuje się” potencjalna możliwość postawienia zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przygotować analizę/opinię pozwalającą zakwestionować obecne oraz możliwe w przyszłości zarzuty.

Cel: wskazać faktyczne i prawne przesłanki pozwalające ustalić „linię obrony” przed zarzutami. Zakwestionować przyjęte przy kontroli interpretacje i podstawy prawne jako nieaktualne i niemożliwe do praktycznego zastosowania w obecnym stanie prawnym.